wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
LAO ĐỘNG

Hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

Hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam
Để hạn chế những hậu quả của tranh chấp lao động mỗi quốc gia cần thiết lập hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả.

Hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động

Để hạn chế những hậu quả của tranh chấp lao động mỗi quốc gia cần thiết lập hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả.

Hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động của một quốc gia bao gồm các thiết chế và cơ chế giải quyết tranh chấp lao động. Trong đó, các thiết chế được hiểu là các cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý và giải quyết tranh chấp lao động. Cơ chế là các cách thức và quy trình tương tác giữa các thiết chế nhằm quản lý và giải quyết tranh chấp lao động.

Hệ thống các thiết chế quản lý và giải quyết các tranh chấp lao động

Phân tích hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

Kể từ khi bắt đầu thừa nhận và xây dựng nền kinh tế thị trường (1986), Việt Nam đã có sự chuyển biến căn bản và toàn diện cả về nhận thức, thiết chế và cơ chế quan hệ lao động. Tuy nhiên, việc quản lý và giải quyết tranh chấp lao động, nhất là tranh chấp lao động tập thể còn bất cập so với yêu cầu phát triển nhanh của quan hệ lao động. Điều này thể hiện trong một số khía cạnh sau:

 1. Thiếu một cơ quan quản lý nhà nước thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương về quan hệ lao động nói chung và tranh chấp lao động nói riêng. Hệ quả là thiếu sự kết nối hiệu quả và thường xuyên trong việc quản lý và giải quyết tranh chấp lao động giữa các địa phương và giữa địa phương với Trung ương. Khi xảy ra tranh chấp lao động, nhiều địa phương khá lúng túng trong khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan Trung ương cũng như của các địa phương khác.
 2. Thiếu thống nhất trong giải quyết tranh chấp lao động. Mỗi địa phương có cách thức và quy trình khác nhau khi giải quyết đình công xảy ra. Các cách thức này được định hình bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo chứ không phải một quy trình thống nhất được ban hành bởi cơ quan chuyên môn. Khi một cuộc đình công xảy ra mỗi địa phương đều hành động kịp thời thông qua các mối liên kết ngang nhiều hơn là kiên kết dọc theo chuyên môn. Nghĩa là giải quyết đình công bằng các tổ công tác liên ngành ở địa phương chứ không phải bằng sự hỗ trợ chuyên môn của cơ quan quản lý tranh chấp lao động cấp trên.
 3. Thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết tranh chấp. Thực tế là Việt Nam chưa có hệ thống thông tin quản lý tranh chấp lao động nhằm nhanh chóng cập nhật tình hình tranh chấp lao động và hỗ trợ kịp thời các địa phương, doanh nghiệp trong giải quyết tranh chấp, nhất là tranh chấp lao động tập thể.
 4. Thiếu tính chuyên nghiệp trong giải quyết tranh chấp. Hiện nay Hòa giải viên lao động phân tán và có mặt tất cả các đơn vị cấp huyện. Tuy nhiên, hầu hết Hòa giải viên lao động chưa được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm nên khó có thể đáp ứng được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Mặt khác, do thiếu sự kết nối và hỗ trợ trực tiếp của cơ quan cấp trên cũng như hỗ trợ của các hòa giải viên khác nên việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể rất khó khăn.
 5. Thiếu sự rạch ròi giữa quản lý và giải quyết tranh chấp. Sự vào cuộc khá nhanh và quyết đoán của cơ quan nhà nước trong giải quyết đình công nhiều khi làm lu mờ ranh giới giữa quản lý nhà nước với hòa giải và trọng tài. Điều này không giúp phát huy được tính chủ động, tích cực của các bên tranh chấp trong thương lượng, nhất là công đoàn cơ sở. Do đó, khó đạt được sự đồng thuận thật sự giữa các bên.
 6. Tính tự nguyện trong giải quyết tranh chấp chưa thực sự đầy đủ. Người lao động và người sử dụng lao động chưa được tự do lựa chọn trung gian, hòa giải trong khi hòa giải lại là thủ tục bắt buộc trước khi tiến hành các bước tiếp theo của quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 7. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động nhìn chung còn phức tạp và thiếu linh hoạt. Nhất là trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Do đó, phía tập thể lao động có xu hướng nóng vội và tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả hơn.
 8. Chưa tách biệt rạch ròi giữa quy trình xử lý vi phạm pháp luật và quy trình giải quyết tranh chấp lao động. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền khá nhiều trường hợp đã không tách biệt các hành vi vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động khỏi những chanh chấp. Điều này có thể làm cho người lao động coi việc đình công như là một cách thức để buộc người sử dụng lao động phải chấp hành đầy đủ các quyền của người lao động đã quy định rõ ràng trong luật. Chẳng hạn, có nhiều cuộc đình công xuất phát từ việc người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm cho người lao động.

Một số đề xuất hoàn thiện hệ thống quản lý và giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam

1. Thành lập một cơ quan quản lý nhà nước thống nhất về quan hệ lao động nói chung và tranh chấp lao động nói riêng đảm bảo sự kết nối hiệu quả giữa cấp trung ương và địa phương. Điều này giúp tập trung được nguồn lực trong quản lý, đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan cấp trên đối với các địa phương trong công tác giải quyết tranh chấp lao động.

2. Tổ chức lại mạng lưới hòa giải viên lao động, trọng tài lao động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và có trọng điểm dưới sự quản lý, điều hành của một cơ quan quản lý thống nhất trên toàn quốc. Hòa giải viên lao động cần được coi là một nghề chứ không phải là chức danh kiêm nhiệm. Do đó, họ phải được đào tạo đầy đủ để đảm bảo tính chuyên nghiệp. Trong điều kiện ở Việt Nam nếu ở quận, huyện nào cũng có hòa giải viên lao động thì vừa lãng phí vừa không đủ nguồn lực để đào tạo. Do đó, cần tổ chức lại thành một cơ quan hòa giải và trọng tài lao động thống nhất, bao gồm cơ quan trung ương và các văn phòng ở một số tỉnh/thành phố có nhiều tranh chấp lao động tập thể. Cơ quan này có thể đảm nhiệm cả hai chức năng hòa giải và trọng tài lao động. Cơ quan này không giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, chỉ giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Việc này đảm bảo sự kết nối và hỗ trợ hiệu quả trong toàn bộ hệ thống khi một cuộc tranh chấp lao động tập thể xảy ra.

3. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tranh chấp lao động thống nhất. Để hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước và cho cơ quan giải quyết tranh chấp lao động rất cần có một hệ thống thông tin thống nhất. Hệ thống này thực hiện các chức năng cơ bản sau:

a. Quản lý hồ sơ quan hệ lao động của các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn;

b. Quản lý các trường hợp tranh chấp lao động tập thể;

c. Kết nối cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương với nhau và với cơ quan trung ương;

d. Kết nối các cơ quan giải quyết tranh chấp lao động ở cấp trung ương với cấp địa phương và giữa các văn phòng ở địa phương với nhau;

e. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan hệ lao động và tranh chấp lao động.

4. Đổi mới quy trình giải quyết tranh chấp lao động theo hướng tách biệt hơn nữa giữa quy trình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, giữa tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

a. Cán bộ lao động địa phương (cấp huyện) giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như một trọng tài lao động. Nếu các bên không đồng tình với phương án giải quyết thì khởi kiện ra tòa án lao động. Thủ tục xét xử vụ án tranh chấp lao động cá nhân cần đơn giản. Thậm chí, một trong hai bên tranh chấp có thể khởi kiện ngay ra tòa nếu có cơ sở để khẳng định phía bên kia không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b. Tranh chấp lao động tập thể sẽ được hòa giải bởi Hòa giải viên lao động. Các bên thống nhất lựa chọn Hòa giải viên lao động trong hệ thống chung. Nếu bước hòa giải không thành, cơ quan giải quyết tranh chấp lao động sẽ tổ chức phiên trọng tài cử người giải quyết. Bước hòa giải và trọng tài này áp dụng đối với cả tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Thủ tục cần nhanh gọn.

c. Nếu các bên không đồng tình với quyết định của trọng tài lao động thì:

i. Khởi kiện ra tòa nếu là tranh chấp về quyền;

ii. Xúc tiến các thủ tục đình công nếu là tranh chấp về lợi ích.

5. Tách những hành vi vi phạm pháp luật khỏi tiến trình giải quyết tranh chấp lao động. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, nếu cơ quan giải quyết tranh chấp phát hiện các yêu sách của người lao động đồng thời là khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật lao động thì chuyển sang cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thanh tra, xử lý theo pháp luật./.

  Tiêu chí

Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động tập thể

Chủ thể tham gia Là tranh chấp giữa một NLĐ với NSDLĐ Là tranh chấp giữa một tập thể lao động với NSDLĐ
Lợi ích Chỉ liên quan đến lợi ích của một NLĐ Liên quan đến lợi ích chung của nhiều người trong tập thể lao động
Nội dung tranh chấp Thường tranh chấp một nội dung Thường tranh chấp nhiều nội dung
Tính chất tranh chấp Thường là tranh chấp về việc NSDLĐ không thực hiện đầy đủ các quyền của NLĐ Có thể tranh chấp về quyền hoặc về lợi ích.
Mức độ phức tạp Đơn giản và dễ giải quyết hơn Phức tạp và khó giải quyết hơn
Video nổi bật
Thư viện ảnh nổi bật
Văn bản phấp luật mới
Tin mới
Quảng cáo
Cổng thông tin điện tử chính phủĐăng ký kinh doanh quốc gia Tổng cục ThuếLiên đoàn Luật sư Việt Nam
Thời tiết hiện tại
Nguồn KTTV T.W
Thống kê truy cập
Đối tác
bacabaaaacbcazad
345
quảng cáo phải 1
 
 
 
 
Thiết kế website  
 
 
 
 
^ Về đầu trang
 • kyrie irving shoes
 • lebron james shoes
 • kyrie 4
 • puma fenty
 • lebron soldier 11
 • asics shoes
 • stephen curry shoes
 • pg shoes
 • puma fenty slides
 • lebron 14
 • Curry Shoes
 • puma rihanna creepers
 • nmd human race
 • curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • puma fenty
 • lebron soldier
 • lebron 15
 • curry one
 • kd shoes
 • Curry 1
 • nike vapormax
 • kyrie 1
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • john wall shoes
 • ugg 5815
 • stephen curry shoes
 • nike pg 2
 • kyrie irving shoes
 • adidas john wall
 • j wall shoes
 • http://www.asicsshoes.us.com
 • curry 3 shoes
 • kyrie irving jersey
 • curry 3
 • kd 9
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • kobe 12
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • http://www.kyrieirvingshoes.us.com
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • adidas yeezy wave runner 7000
 • stephen curry shoes
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • adidas crazy explosive
 • adidas tennis hu
 • adidas tennis hu pharrell
 • air max 90
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • curry one
 • curry one
 • hyperdunk 2016
 • kyrie irving shoes
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • adidas nmd
 • kobe bryant shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier
 • kyrie 4 Shoes
 • kyrie 4
 • under armour shoes
 • nike lebron soldier
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • adidas tubular
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • air max shoes
 • nike air max
 • air max nike
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • air max 95
 • bape hoodie
 • adidas nmd human race
 • nmd human race
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • ben simmons jersey
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • stephen curry shoes
 • Kobe Shoes
 • harden shoes
 • kobe 11 shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • D Rose 6
 • Harden 1
 • Curry 2
 • Gel Kayano
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • curry one
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • kyrie 4
 • nike lebron soldier
 • Rose 6
 • Curry Shoes 2015
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Under Armour Curry Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Shoes
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Curry 2 Shoes
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • stephen curry shoes
 • Steph Curry 1
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • kd 8
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kobe 12 shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • nike air max
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • hyperdunk 2017
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • adidas alphabounce
 • adidas boost
 • adidas d rose 7
 • jeremy scott adidas
 • nike sb dunk
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • asics gel kayano 23
 • canada goose
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • adidas yeezy boost
 • adidas eqt
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • adidas nmd womens
 • air jordan 1
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike air vapormax
 • nike huarache
 • nike vapormax shoes
 • calvin klein
 • curry shoes
 • stephen curry shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie irving basketball shoes
 • calvin klein underwear
 • calvin klein outlet
 • yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • adidas iniki
 • wholesale hats
 • wholesale caps
 • adidas superstar
 • curry 4
 • curry 4
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kevin durant 10
 • adidas pure boost
 • curry 4
 • birkenstock sandals
 • birkenstock shoes
 • nike roshe run
 • kyrie 4
 • puma suede
 • nike zoom vaporfly
 • mizuno shoes
 • ultra boost shoes